Edukacja Ekologiczna
"Edukacja ekologiczna młodzieży mieszkającej w bezpośrednim sąsiedztwie Doliny Rowu Polskiego."

Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska (ochrona i kształtowanie przyrody, edukacja ekologiczna, pozostałe - zgodnie z Kryteriami wyboru przedsięwzięć).
Zaplanowany projekt jest przedsięwzięciem edukacyjno-badawczym i ma charakter długoterminowy (wieloletni). Program realizowany będzie na obszarze obejmującym Dolinę Rowu Polskiego (okolice miejscowości Pudliszki), skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej oraz (pośrednio) do społeczności lokalnej. Program dotyczy wykonywania cyklicznie szeregu badań i analiz środowiska przyrodniczego, jego stanu skażenia na wielu płaszczyznach badawczych. Wykonywane badania i analizy będą dotyczyć zanieczyszczeń wody i gleby. Dodatkowo przy szkole planuje się urządzenie ogródka meteorologicznego do bieżącej analizy pogody. Pozyskane środki pozwolą na zakup odpowiedniego sprzętu badawczo-analitycznego, dzięki któremu uczniowie naszej szkoły będą mogli, na zajęciach edukacji ekologicznej i kółku biologiczno-chemicznym, dokonać szeregu pomiarów określających stan pogody oraz stopień zanieczyszczenia wody i gleby w okolicy miejscowości Pudliszki. Podjęta inicjatywa ma szeroki odzew w założeniach zrównoważonego rozwoju regionalnego i przyrodniczego Gminy Krobia, jest adekwatna do postanowień przyjętych w dyrektywach unijnych dotyczących chociażby obszarów Natura 2000 czy sieci Natura 2000. Istotnym elementem tego projektu jest monitoring stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt oraz ich populacji.
Nadzór nad projektem: wicedyrektor Paweł JASTRZĘBSKI
Odpowiedzialny za realizację: Andrzej ŻOŁĘDZIOWSKI

Złożono wniosek na dofinansowanie w kwocie 5136 zł
Projekt w trakcjie rozpatrywania.Artykuł pochodzi ze strony SZKOŁA PODSTAWOWA im. gen. Franciszka Dzierzykraja Morawskiego w PUDLISZKACH
https://gimpudliszki.pl

Adres tego artykułu to:
https://gimpudliszki.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=10