SZKOŁA PODSTAWOWA im. gen. Franciszka Dzierzykraja Morawskiego w PUDLISZKACH FRIEDRICH - TSCHANTER - OBERSCHULEEILENBURG 
  Login or Zarejestruj się
•  Home  •  Dokumenty Szkoły  •  Home  •  Downloads  •  Your Account  •  Forums  • KONTAKT  • Przetargi  • Ochrona Danych Osobowych  •
 Godło Polski 
 Szkoła Partnerska 
FRIEDRICH - TSCHANTER - OBERSCHULE EILENBURG
Historia współpracy.
 Innowacje 
2015/2016
- Innowacje „Matematyka praktyczna, inspirująca, czarująca – matematyka inaczej…”

2014/2015
- Kęs z sensem
- Magia czytania
- Magiczny świat papieru…
- Razem możemy więcej
- Równe szanse – równy start
 Ankiety 
Czy Święto Latawca było fajna imprezą?

Tak, super...
Fajne
Takie sobie
Raczej słabe
Nie fajneWyniki
Ankiety

Głosów: 169
Komentarzy: 285
 Menu 
· Strona główna
· Absolwenci
· Kontakt
· Ankiety
· Archiwum
· Bmi
· Downloads
· Dziennik użytkownika
· FAQ
· Forum
· Kalendarz
· mtsf
· Przetargi
· Recenzje
· Sekcje
· Szukaj
· Top
· Twoja opinia
· Twoje konto
· Web Links
· Wyślij Newsa
· Zawartość
 Szczęśliwy Numer 
na dzień:       ®

25.09.2018

Regulamin
 Kogo my tu mamy? 
Witaj!

anonimowy

Nick
Hasło
KodKod
Podaj Kod
Zarejestruj

Członkostwo:
Ostatni: cai1234
Nowe dzisiaj: 0
Nowe wczoraj: 0
Wszystkie: 1441

Online [33]:
Gości: 33
Użytkowników: 0
Odwiedzin:
Dzisiaj: 8487
Wszystkich: 19461352
 Info od Admina 
  Gimpudliszki: Wizyta gości z Eilenburga w Pudliszkach - SOKRATES IN PUDLISZKI 
GimpudliszkiW dniach od 3-6 stycznia 2006 roku gościliśmy w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Pudliszkach po raz pierwszy delegację ze szkoły partnerskiej w Niemczech. W jej składzie znaleźli się pan Gert Mühlpfordt, dyrektor Mittelschule Ost z Eilenburga oraz pani Gabrielle Zschau, germanistka tej szkoły. Oboje przybyli na zaproszenie pani dyrektor Bogumiły Szolc.

Von dem 3. bis dem 6. Januar d.J. empfingen wir in Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 in Pudliszki zum ersten Mal eine Delegation von der Partnerschule aus Deutschland. Dazu gehörten Herr Gert Mühlpfordt, der Leiter der Mittelschule Ost in Eilenburg und Frau Gabriele Zschau, die Deutschlehrerin dieser Schule. Die Beiden kamen über Einladung von Frau Bogumiła Szolc, der Schulleiterin.


Współpraca naszych szkół trwa nieprzerwanie od października 2002 roku, a od listopada 2004 roku ma charakter oficjalny. Dotychczasowe kontakty polegały na stałej wymianie listów i maili między zaprzyjaźnionymi uczniami, nauczycielami języków obcych i dyrektorami. W maju 2005 roku doszło do naszego pierwszego oficjalnego spotkania w Dreźnie podczas zwiedzania tego pięknego miasta.
Wówczas to zrodził się pomysł wspólnej realizacji trzyletniego szkolnego projektu międzynarodowego SOCRATES COMENIUS 1, do którego zaprosiliśmy następnie szkołę rumuńską Scoala Generala „Lucian Blaga” z Devy. W ten sposób otworzyliśmy nie tylko nowy rozdział w zakresie naszych kontaktów, lecz także zapoczątkowaliśmy szerszą współpracę międzynarodową trzech szkół reprezentujących trzy odmienne państwa europejskie, różniące się swoją sytuacją w Europie: starego członka Unii Europejskiej (Niemcy), nowego członka UE (Polska) i państwa kandydującego do UE (Rumunia).
Wizyta gości z Eilenburga miała ścisły związek z planowanym projektem i była spotkaniem przygotowawczym. Niestety przedstawiciele szkoły rumuńskiej nie mogli do nas przyjechać, w związku z czym wzięli udział we wspólnej pracy nad wnioskiem projektu za pośrednictwem telefonu i Internetu. Podczas dwóch dni wytężonej pracy i dyskusji w trzech językach (polskim, niemieckim i angielskim) ustaliliśmy m.in. tytuł oraz tematykę projektu, przedmioty, na których chcemy go realizować, jego główne cele oraz konkretne działania w ramach poszczególnych tematów, ich przebieg, rezultaty i produkty końcowe. Tytuł projektu brzmi: „Wpływ Unii Europejskiej na rozwój naszego regionu w XXI wieku”. Poprzez jego realizację chcemy pokazać, jakie znaczenie dla przyszłości naszych regionów ma wdrażanie przez społeczeństwo, w tym uczniów i ich rodziny, założeń polityk horyzontalnych UE w zakresie ochrony środowiska, równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Bardzo ważnym celem jest dla nas również promocja nauki języków obcych wśród uczniów, którzy podczas trwania projektu będą się ze sobą komunikować po niemiecku i angielsku.
Projekt będzie realizowany w trzech rocznych etapach obejmujących w/w polityki horyzontalne UE: ochronę środowiska (2006/07), wyrównanie szans kobiet i mężczyzn (2007/08) oraz nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (2008/09). Co roku odbywać się będą międzynarodowe spotkania robocze uczniów i nauczycieli na terenie jednej z trzech współpracujących szkół. Każdy roczny etap pracy zostanie podsumowany w formie opracowanej przez nich prezentacji multimedialnej. Produktem finalnym będzie wspólne przygotowanie i opublikowanie w sieci strony internetowej z wykorzystaniem zebranej wcześniej dokumentacji multimedialnej z poszczególnych lat trwania projektu.
Przygotowany wspólnie wniosek projektu zostanie do końca stycznia b.r. przedstawiony przez uczestniczące szkoły w ojczystej wersji językowej w odpowiednich agencjach narodowych Programu SOKRATES. W przypadku zatwierdzenia projektu do realizacji jedna ze szkół pełnić będzie rolę szkoły koordynującej cały projekt. Na wniosek delegacji niemieckiej i przy poparciu nauczycieli z Rumunii szkoła w Pudliszkach dostąpiła zaszczytu pełnienia tej funkcji. Świadczy to o dużym zaufaniu, jakim obdarzyli nas nasi zagraniczni partnerzy i jest dowodem uznania z ich strony dla naszego zaangażowania.
Pobyt gości z Niemiec nie ograniczył się jednakże tylko do pracy nad projektem. Podczas czterech dni swej wizyty znaleźli również czas na zwiedzenie szkoły w Pudliszkach, spotkania i rozmowy z uczniami oraz nauczycielami. Goście wzięli także udział w uroczystej kolacji powitalnej oraz „Spotkaniu Noworocznym”, podczas których spotkali się z przedstawicielami władz gminnych, sponsorami naszej szkoły, nauczycielami i pracownikami szkoły. Odwiedzili również siedzibę gminy, spotykając się z Burmistrzem Krobi, panem Mirosławem Walusiem. Pełen wzruszeń okazał się dzień ich wyjazdu, a jego punktem kulminacyjnym była uroczysta akademia pożegnalna. Gościom bardzo spodobały się występy najmłodszych uczniów, którzy zaprezentowali ludowe stroje, tańce i pieśni. Również piosenki niemieckie zaśpiewane przez dziewczęta ze starszych klas zrobiły na nich dobre wrażenie. W pamięci pozostaną im z pewnością słowa podziękowania i pożegnania przeczytane przez uczniów po polsku i niemiecku, a także prezenty Rady Miejskiej w Krobi, które wręczył jej przewodniczący, pan Andrzej Knebel oraz upominki od naszej szkoły.
Od gości z Eilenburga usłyszeliśmy wiele ciepłych słów na temat naszej szkoły, uczniów, nauczycieli i lokalnej społeczności. Bardzo pozytywnie ocenili zainteresowanie władz gminnych ich pobytem oraz przygotowanym projektem. Mamy nadzieję, że będą mieli jeszcze dużo okazji do odwiedzenia Pudliszek oraz Krobi i to nie tylko w związku z realizacją projektu.

Zespół odpowiedzialny za przygotowanie projektu:
Robert Dolata
Tomasz Prałat
Senshaw W. Rufael

Die Zusammenarbeit unserer Schulen dauert ununterbrochen seit Oktober 2002 und seit November 2004 hat einen offiziellen Charakter. Bisherige Kontakte bestanden in einem ständigen Brief- und E-mailwechsel zwischen befreundeten Schülern, Fremdsprachenlehrern und Schulleitern. Im Mai 2005 kam es zu unserem ersten, offiziellen Zusammentreffen in Dresden während der Besichtigung dieser schönen Stadt. Dann entstand eine Idee der gemeinsamen Realisation eines dreijährigen, internationalen Schulprojekts – Socrates Comenius1, zu dem wir danach die rumänische Schule Scoala Generala „Lucian Blaga“ aus Deva einluden. Auf diese Weise öffneten wir nicht nur einen neuen Abschnitt im Bereich unserer Kontakte, sondern wir fingen auch eine weitere, internationale Zusammenarbeit der drei Schulen an, die drei verschiedene, europäische Länder repräsentieren, die sich in ihrer Situation in Europa unterscheiden: das alte Mitglied der Europäischen Union (Deutschland), das neue EU-Mitglied (Polen) und das Beitrittsland (Rumänien).
Der Besuch der Gäste aus Eilenburg hatte einen engen Zusammenhang mit dem geplanten Projekt und war ein Vorbereitungstreffen. Vertreter der rumänischen Schule konnten zu uns leider nicht kommen und deswegen nahmen sie an der gemeinsamen Arbeit am Projektantrag per Telefon und Internet teil. Während zwei Tage der anstrengenden Arbeit und Diskussionen in drei Sprachen (Polnisch, Deutsch und Englisch) vereinbarten wir u.a.: den Titel und die Thematik des Projekts, Fächer, in denen wir es realisieren wollen, seine Hauptziele und konkrete Tätigkeiten in Rahmen einzelner Themen, ihr Verlauf, Resultate und Endprodukte. Das Projektthema lautet: „Der Einfluss der Europäischen Union auf die Entwicklung unserer Regionen im 21. Jahrhundert”. Durch seine Realisation wollen wir zeigen, welche Bedeutung die Einleitung durch die Gesellschaft, darunter die Schüler und ihre Familien, der Grundlagen von horizontalen Politiken der Europäischen Union im Bereich des Umweltschutzes, der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie der Ausnutzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien für die Zukunft unserer Regionen hat. Ein sehr wichtiges Ziel ist für uns ebenfalls die Promotion des Fremdsprachenunterrichts unter den Schülern, die während der Dauer des Projekts auf Deutsch und Englisch kommunizieren werden. Das Projekt wird in drei jährlichen Etappen realisiert werden, die diese oben genannten horizontalen Politiken der EU umfassen werden: den Umweltschutz (2006/07), die Chancenausgleichung für Frauen und Männer (2007/08) und neue Informations- und Kommunikationstechnologien (2008/09). Jedes Jahr werden internationale Arbeitstreffen der Schüler und Lehrer in einer der drei kooperierenden Schulen stattfinden. Jede jährliche Etappe wird in der Form einer von ihnen vorbereiteten, multimedialen Präsentation zusammengefasst werden. Ein Finalprodukt wird die gemeinsame Anfertigung einer Internetseite mit Ausnutzung der früher gesammelten multimedialen Dokumentation von den einzelnen Projektjahren sein, die im Netz veröffentlicht werden wird.
Der gemeinsam vorbereitete Projektantrag wird bis Ende Januar d.J. durch die beteiligten Schulen in Muttersprachen bei entsprechenden Nationalagenturen des Socrates-Programms gestellt. Im Fall der Bestätigung des Projekts zur Realisation wird eine der Schulen die Rolle der das ganze Projekt koordinierenden Schule spielen. Auf den Antrag der deutschen Delegation und bei Unterstützung der Lehrer aus Rumänien fiel der Schule in Pudliszki die Ehre zu, diese Funktion zu erfüllen. Das zeugt vom großen Vertrauen, das uns unsere ausländischen Partner schenkten, und es ist ein Beweis ihrer Anerkennung für unser Engagement.
Der Aufenthalt der Gäste aus Deutschland begrenzte sich jedoch nicht nur auf die Projektarbeit. Während des viertätigen Besuches fanden sie auch Zeit für die Besichtigung der Schule in Pudliszki, Treffen und Gespräche mit den Schülern und Lehrern. Die Gäste nahmen ebenfalls an einem festlichen Abendbrot und einem Neujahrstreffen teil, während deren sie sich mit Vertretern der Gemeindebehörden, Sponsoren unserer Schule, den Lehrern und Schularbeitern trafen. Sie besuchten auch den Gemeindesitz, wo sie den Bürgermeister von Krobia, Herrn Mirosław Waluś trafen. Rührungsvoll erwies sich der Heimfahrttag. Sein Höhepunkt war eine Verabschiedungsfeier. Den Gästen gefielen sehr Auftritte der kleinsten Schüler, die Volkstrachten, -tänze und -lieder präsentierten. Auch deutsche Lieder, die von Mädchen aus älteren Klassen gesungen wurden, beeindruckten sie gut. Sie behalten mit Sicherheit in guter Erinnerung Dankes- und Abschiedsworte, die von den Schülern auf Polnisch und Deutsch gelesen wurden, sowie Geschenke des Gemeinderats, die von Herrn Andrzej Knebel überreicht wurden und Souvenirs von unserer Schule.
Von den Gästen aus Eilenburg hörten wir viele warme Worte über unsere Schule, Schüler, Lehrer und lokale Gemeinschaft. Sehr positiv beurteilten sie das Interesse der Gemeindebehörden für ihren Aufenthalt und das vorbereitete Projekt. Wir hoffen, dass sie noch mehrere Gelegenheiten zum Besuch von Pudliszki und Krobia haben werden und nicht nur im Zusammenhang mit der Projektrealisation.


Wysłano dnia 07-01-2006 o godz. 16:52:23 przez jastpa
 
 Pokrewne linki 
· Więcej o Gimpudliszki
· Napisane przez jastpa


Najczęściej czytany artykuł o Gimpudliszki:
Raport z wewnetrznego mierzenia jakości pracy szkoły.

 Oceny artykułu 
Wynik głosowania: 1
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


 Opcje 

 Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku

 Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych


Associated Topics

Gimpudliszki


"Login" | Logowanie/Założenie konta | 2 komentarze | _SEARCHDIS
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.


Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować


Re: Wizyta gości z Eilenburga w Pudliszkach - SOKRATES IN PUDLISZKI (Wynik: 1)
przez ylq dnia 01-04-2017 o godz. 11:25:50
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
http://www.nikeshoes.org.es/, http://www.giuseppe-zanotti.net/, http://michaelkors.blackfriday.in.net/, http://www.puma-shoesoutlet.com/, http://bills.nfljersey.us.com/, http://www.oakleys-outlets.net/, http://www.true-religions.com/, http://www.longchamp.com.co/, http://www.nikefree-run.net/, http://www.michael-kors-outlet.us.org/, http://www.vans-schuhe.com.de/, http://www.michael-kors.net.co/, http://jets.nfljersey.us.com/, http://www.michael-korsoutlet.co.uk/, http://www.burberry-outlets.org.uk/, http://www.newbalancecanada.ca/, http://www.pandoracharms-canada.ca/, http://dolphins.nfljersey.us.com/, http://www.michaelkors-bags.com.co/, http://www.tommy-hilfiger.in.net/, http://www.oakleysoutlet.it/, http://saints.nfljersey.us.com/, http://www.nikeair-max.es/, http://www.michael-korshandbags.us.org/, http://www.toms-shoe.us.com/, http://chargers.nfljersey.us.com/, http://www.ray-bans.net.co/, http://www.timberlandspaschere.fr/, http://www.mcmbackpacks.in.net/, http://seahawks.nfljersey.us.com/, http://www.barbour-jackets.us.com/, http://www.poloralphlaurenoutlet.net.co/, http://www.nba-shoes.com/, http://www.oakley.com.de/, http://www.michaelkors-outletonline.cc/, http://www.cheapoakleyss.com/, http://www.cheap-jerseys.cc/, http://www.katespadeoutlet.gb.net/, http://www.ray-bansoutlet.co.uk/, http://rockets.nba-jersey.com/, http://www.cheap-thomassabos.co.uk/, http://www.ecco-shoes.us.com/, http://www.swarovski-canada.ca/, http://www.jordanrelease-dates.us.com/, http://www.salomon-schuhe.com.de/, http://www.thenorthfacejackets.fr/, http://trailblazers.nba-jersey.com/, http://www.tommys-hilfiger.com/, http://www.new-balance-schuhe.de/, http://rams.nfljersey.us.com/, http://www.burberryoutlet-sale.com.co/, http://www.ralph-laurens.org.uk/, http://www.hollisters.us.com/, http://www.nike-outlet.us.org/, http://www.longchampoutlet.com.co/, http://www.christian-louboutinshoes.in.net/, http://www.rayban.co.nl/, http://panthers.nfljersey.us.com/, http://www.jordan-shoes.com.co/, http://www.polos-outlets.com/, http://www.raybans-outlet.it/, http://www.tory-burch.us.org/, http://www.raybans-outlet.com.co/, http://www.adidas-schuheonline.de/, http://www.prada-shoes.com.co/, http://www.ralph-laurenpolosoutlet.com/, http://www.vans-shoes.co.uk/, http://www.burberry-outletonline.cc/, http://packers.nfljersey.us.com/, http://www.christian-louboutins.in.net/, http://www.michael-korsoutlet.cc/, http://heat.nba-jersey.com/, http://bengals.nfljersey.us.com/, http://broncos.nfljersey.us.com/, http://www.tomsshoes-outlet.us.com/, http://www.handbagsoutlet.in.net/, http://www.bottega-venetas.cc/, http://rayban.blackfriday.in.net/, http://www.outlet-burberry.net/, http://www.cheap-jordans.net/, http://coach.blackfriday.in.net/, http://www.lauren-ralphsoutlet.co.uk/, http://www.coach-factoryoutlet.net.co/, http://www.jimmy-chooshoes.com/, http://www.barbour-jacketsoutlet.net/, http://www.katespades-outlet.in.net/, http://www.nike-air-force.de/, http://www.nikefreeshoes-inc.co.uk/, http://www.tommyhilfigerca.ca/, http://colts.nfljersey.us.com/, http://www.true-religion.com.co/, http://www.iphone-cases.net/, http://www.nike-airmaxs.fr/, http://www.oakleyssunglasses.in.net/, http://www.rayban.com.de/, http://www.hermesbirkin-outlet.com/, http://www.ray-bansoutlet.com.co/, http://www.hollisterclothingstore.org/, http://www.burberry-bags.net/, http://www.niketnrequinpaschers.fr/, http://www.giuseppezanotti.com.co/, http://www.adidas.com.se/, http://bears.nfljersey.us.com/, http://www.ralph-laurenspolo.co.uk/, http://www.the-northfaces.net.co/, http://www.converse-shoes.net/, http://nuggets.nba-jersey.com/, http://www.kates-spade.com/, http://www.versaceoutlet.us.com/, http://www.ralph-laurenoutletonline.com/, http://www.rolexwatches-canada.ca/, http://www.airmax-90.org/, http://www.oakley-outletonline.com.co/, http://www.hollister-abercrombie.com.se/, http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/, http://www.raybans-outlet.cc/, http://www.prada-outlet.com.co/, http://www.nikeairmaxnc.co.uk/, http://www.nike-max.fr/, http://chiefs.nfljersey.us.com/,

Przeczytaj dalszy ciąg komentarza...
Re: Wizyta gości z Eilenburga w Pudliszkach - SOKRATES IN PUDLISZKI (Wynik: 1)
przez wty123 dnia 05-07-2018 o godz. 04:56:49
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
abc20180705<br /> <a href="http://www.tiffany-andcooutlet.us.com"> <strong>tiffany outlet</strong></a> [www.tiffany-andcooutlet.us.com]<br /> <a href="http://www.pandorajewelryoutlet.in.net"> <strong>pandora jewelry store</strong></a> [www.pandorajewelryoutlet.in.net]<br /> <a href="http://www.polooutlet.in.net"> <strong>polo ralph lauren outlet</strong></a> [www.polooutlet.in.net]<br /> <a href="http://www.cheapoakleysunglasses.com.co"> <strong>cheap oakley sunglasses</strong></a> [www.cheapoakleysunglasses.com.co]<br /> <a href="http://www.ralphlauren-outlet.me.uk"> <strong>ralph lauren uk</strong></a> [www.ralphlauren-outlet.me.uk]<br /> <a href="http://www.monclerjacketssale.us.com"> <strong>moncler jacket</strong></a> [www.monclerjacketssale.us.com]<br /> <a href="http://www.hermesbag.us.com"> <strong>hermes outlet</strong></a> [www.hermesbag.us.com]<br /> <a href="http://www.coachoutletstoreonlineclearances.in.net"> <strong>coach outlet store online</strong></a> [www.coachoutletstoreonlineclearances.in.net]<br /> <a href="http://www.asoloboots.us"> <strong>asolo boots</strong></a> [www.asoloboots.us]<br /> <a href="http://www.coachoutletstoreonlineclearances.in.net"> <strong>coach outlet store online clearance</strong></a> [www.coachoutletstoreonlineclearances.in.net]<br /> <a href="http://www.yeezyboost-350.us.com"> <strong>adidas yeezy boost 350</strong></a> [www.yeezyboost-350.us.com]<br /> <a href="http://www.katespadehandbagsclearance.us.com"> <strong>kate spade outlet</strong></a> [www.katespadehandbagsclearance.us.com]<br /> <a href="http://www.coachfactoryoutlet-online.in.net"> <strong>coach factory outlet</strong></a> [www.coachfactoryoutlet-online.in.net]<br /> <a href="http://www.philippplein-outlet.com"> <strong>philipp plein</strong></a> [www.philippplein-outlet.com]<br /> <a href="http://www.yeezyboost.us.com"> <strong>yeezy shoes</strong></a> [www.yeezyboost.us.com]<br /> <a href="http://www.vionicsandals.us"> <strong>vionic sandals</strong></a> [www.vionicsandals.us]<br /> <a href="http://www.outletcoachoutlet.us.com"> <strong>coach outlet online</strong></a> [www.outletcoachoutlet.us.com]<br /> <a href="http://www.cheapjordans.us.com"> <strong>cheap jordan shoes</strong></a> [www.cheapjordans.us.com]<br /> <a href="http://www.birkenstocksandalsuk.co.uk"> <strong>birkenstock uk</strong></a> [www.birkenstocksandalsuk.co.uk]<br /> <a href="http://www.katespadeoutlet.in.net"> <strong>kate spade outlet</strong></a> [www.katespadehandbagsclearance.us.com]<br /> <a href="http://www.timberlandbootsoutlets.us.com"> <strong>timberland outlet</strong></a> [www.timberlandbootsoutlets.us.com]<br /> <a href="http://www.hermes.us.org"> <strong>hermens</strong></a> [www.hermes.us.org]<br /> <a href="http://www.salvatoreferragamoshoes.us.com"> <strong>ferragamo shoes</strong></a> [www.salvatoreferragamoshoes.us.com]<br /> <a href="http://www.nmd-adidas.us.com"> <strong>adidas nmd r1</strong></a> [www.nmd-adidas.us.com]<br /> <a href="http://www.birkenstockoutletus.us.com"> <strong>birkenstock outlet store</strong>&l

Przeczytaj dalszy ciąg komentarza...


Web site powered by PHP-Nuke

JASTPA
2003

PUDLISZKI
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.114 sekund

:: skyLineBlue phpbb2 style by Volize Web Solutions :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::